Termeni si conditii

Privind accesarea serviciilor medicale oferite de Rețeaua Medicală Wellborn.

Pentru că înțelegem posibilitatea că accesarea serviciilor medicale să fie dificilă, vă oferim în continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile medicale în Rețeaua Medicală Wellborn (WB).

În funcție de evolutia legislației, a serviciilor pe care le oferim și a locatiilor în care oferim aceste servicii medicale, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, pe www.laboratoarewellborn.ro , vom avea ultima variantă aplicabilă.

Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte un client care dorește să beneficieze de servicii medicale în cadrul Rețelei Medicale Wellborn. Termenii și Condițiile de accesare sunt regulile minimale și se completează cu prevederile legislației în vigoare și eventual cu prevederile contractului încheiat cu una dintre unitățile medicale care funcționează sub marca Wellborn.

Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, al nediscriminării pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodață condițiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrarii în lista de pacienți care s-au prezentat, pentru efectuarea unui serviciu medical într-o locație Wellborn, vă exprimati acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a serviciilor medicale în cadrul Wellborn.

I. DEFINIȚII

1.Asigurat/Pacient CAS – este acel pacient care accesează servicii medicale decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

2. Asigurat Privat – este acel pacient care accesează servicii medicale în baza unei Asigurări Private de Sănătate;

3. Asigurator Privat – societate comercială română sau străină care în schimbul unei prime de asigurare, se obligă să plătească parțial / integral costul serviciilor medicale de care a beneficiat un Asigurat Privat;

4. CAS – Casa de Asigurări de Sănătate cu care Wellborn se află în contract;

5. Pacientul – este persoana care utilizează serviciile medicale în cadrul Rețelei Medicale Wellborn.

6. Personalul Wellborn – înseamnă angajații Wellborn, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acestuia, precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama Wellborn ori pentru Wellborn.

7. PROMED SYSTEM SRL – reprezință societatea care deține controlul direct asupra tuturor unităților medicale care funcționează sub denumirea comercială Rețeaua Medicală  Wellborn, denumite împreună Wellborn (WB).

Termeni și condiții de accesare – înseamnă totalitatea dispozițiillor prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de servicii medicale de către Pacienți în cadrul Wellborn.

II. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

1. Serviciile medicale pot fi accesate de către Pacienți, de regulă, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 20:00, în cadrul Rețelei MedicaleWellborn, în conditiile comunicate periodic de către Wellborn, disponibile pe site-ul www.wellborn.ro

Wellborn poate modifica programul de funcționare al oricărei unități medicale după cum va considera de cuviință.

2. Accesarea serviciilor medicale se efectuează în următoarele moduri:

 • (i) Pe baza de programare telefonică efectuată în Call-Center, la numărul: 031 9105 (disponibil între orele 08:00 – 20.00, luni – vineri);
 • (ii) Pe bază de programare online la următoare adresa: http://wellborn.ro/programeaza-te-online ;
 • (iii) în locatiile Wellborn conform programului de funcționare al locației respective.

3. Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondență purtață cu Pacientul de către reprezentanții Wellborn, se va face la datele de contact menționate în contract sau declarate pe alte canale și înregistrate în sistemul informatic al Rețelei Medicale Wellborn, adresa care va fi actualizată în funcție de declarațiile Pacientului de la momentul accesării Serviciilor Medicale. Astfel, dacă ulterior semnării unui contract de prestări servicii medicale cu Wellborn, în care erau menționate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract sau act adițional la contractul initial, prin menționarea acesteia într-o corespondență scrisă, prin înscrierea la un newsletter, prin Call-Center, în oricare dintre recepțiile unităților medicale aparținând Wellborn, etc.), acestea se vor actualiza în funcție de ultima solicitare a Pacientului, acesța din urmă neputându-se prevala de faptul că notificările și comunicările nu s-au facut conform contractului.

4. În funcție de nevoile operaționale ale Wellborn și politica comercială a Wellborn, accesul la unele unități medicale poate fi restricționat sau chiar închis dacă Wellborn decide închiderea uneia dintre unitățiile medicale, reducerea numărului de servicii acordat într-o anumiță unitate medicală sau alte modificari de natură operațională sau comercială (cum ar fi, nelimitativ, modificarea specificului unei unități medicale, schimbarea structurii unei unități medicale).

5. Pentru urgențe medicale (urgență asa cum este definiță din punct de vedere medical – stare medicală  sau chirurgicală, a cărei debut este brusc, și care se manifesță prin simptome de o severitate suficientă, și pentru care un medic prudent, care posedă cunoștințe medicale și care acționează cu bună-credință și în conformitate cu standardele medicale internaționale, ar considera că în lipsa acordarii atenției medicale imediate ar duce la insuficiență fizică gravă sau deces), vă recomandam să vă adresați celei mai apropiate unități medicale cu profil de urgență. Wellborn nu este autorizată ca Unitate de Primiri Urgențe, așa cum este definită de lege.

6. Serviciile medicale decontate de Casele de Asigurari de Sănătate cu care Wellborn se află în contract sunt disponibile în limita fondurilor existente, la medicii declarați în contractele încheiate de Wellborn cu CAS și în condițiile comunicate de către Wellborn la momentul accesării serviciilor.

7. Accesul la serviciile medicale oferite de către Partenerii Wellborn este limitat de disponibilitatea acestora și se supune regulilor de accesare ale fiecăruia dintre Partenerii Wellborn, Termenii și Condițiile menționate în prezenta nefiind aplicabile acestei situații.

8. Wellborn are activitatea operațională organizață în mai multe categorii de program/ acces la medici, ceea ce poate însemna existența unor condiții comerciale diferite de accesare a serviciilor medicale oferite de anumite categorii de medici, cu titlu de medici în “Parteneriat Academic”, medici cu “Plată Integrală” etc. Wellborn își rezervă dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a păstra programul anumitor medici exclusiv pentru pacienții care nu dețin / folosesc asigurare Medicală etc. Wellborn își rezervă dreptul de a acorda un serviciu diferențiat/preferențial anumitor categorii de clienți în funcție de politica sa comercială, cu respectarea contractelor la care Wellborn este parte.

9. Listele medicilor (Plată Integrală, Parteneriat Academic etc.) se pot modifica în mod unilateral de către Wellborn, în funcție de contractele încheiate de Wellborn cu acești medici sau în funcție de politica comercială a Wellborn. Informații despre accesul Pacienților la medicii Wellborn și costurile serviciilor medicale prestate de către aceștia se obțin de la operatorul Call-Center și în locatiile Wellborn, iar în cazul unor diferențe între informațiile furnizate, coordonatorul operațional al locației în care se dorește accesarea va avea decizia finală. De asemenea, Wellborn poate renunță în mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de medici.

10. Wellborn va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe specializate, avocați, executori judecătorești, pentru recuperarea debitelor Pacienților.

11. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile vă rugam să ne detaliați cazul dumneavoastră la adresa de email office@wellborn.ro, sau prin lăsarea unui mesaj în secțiunea “Contact”, din cadrul site-ului www.laboratoarewellborn.ro O echipă dedicată va prelua mesajul dumneavoastră și va investiga cele relatate, urmând ca un raspuns scris să vă fie oferit în cel mai scurt timp posibil. Pacienții nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din recepție și a managementului din locație pentru rezolvarea reclamațiilor.

12. În cazul serviciilor spitalicești, fiecare Pacient, respectiv aparținător are obligația de a solicita și respecta Regulamentul unității medicale, document disponibil la Biroul de Internări al fiecărei unități medicale Wellborn.

13. Pacienții și Wellborn au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu actualizările și modificările ulterioare, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu actualizările și modificările ulterioare, și actele legislative conexe, Pacienții neputând invoca în apărarea lor necunoașterea legii.

14. Pacienții și Wellborn:

 • (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția;
 • (ii) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.

15. Wellborn își propune să acorde servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate. în cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul medical al Wellborn poate să difere de rezultatul dorit de Pacient.

Vă reamintim că obligația Medicală este o obligație de diligență, la nivelul actual de cunoștințe fiind imposibil să garantăm rezultatul serviciilor oferite. Întotdeauna pacientul are dreptul să primească și obligația morală să solicite o a doua opinie medicală.

III. REGULI APLICABILE TUTUROR PACIENȚILOR

1. Pacientul va respecta programul unităților medicale Wellborn, fără a putea face sesizări legate de faptul că nu au fost lăsați să intre în locații înainte de începerea programului sau după terminarea lui.

2. Pacienții CAS vor avea acces la servicii medicale decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: 

 • (i) cardul de asigurat CAS; 
 • (ii) biletul de trimitere emis în condițiile CAS;
 • (iii) cartea de identitate.

3. Accesul Asiguraților Privați se va face dovedind calitatea de asigurat privat, condiționat de validarea de către Asiguratorul Privat a decontării serviciilor asigurate și de prezentarea scrisorii de garanție.

4. Accesul la servicii medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale, se poate face numai personal, dupa identificarea Pacientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pașaport cu poză. Pentru eliberarea rezultatelor către o altă persoană decât Pacientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare (de exemplu: procura notarială), conform procedurilor Wellborn. În cazul Pacienților fără discernământ, informațiile vor fi prezentate aparținătorilor / reprezentanților legali. Fiecare Pacient / aparținător are obligația de a solicita informații suplimentare la recepțiile Wellborn.

5. Accesul la serviciile medicale, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale ale unui Pacient minor, se pot face numai după identificarea Pacientului și a aparținătorului care însoțește minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin Call-Center și pe site-ul www.laboratoarewellborn.ro .

6. La înregistrarea Pacienților minori, în vederea accesării serviciilor medicale, în sistemul informatic al Wellborn, părintele/reprezentantul legal/aparținătorul/persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare ale părinților sau ale reprezentantului legal al Pacientului minor.

7. La fiecare accesare a serviciilor medicale, personalul Wellborn va actualiza datele Pacienților, în special telefon și e-mail. Pacienții străini sunt obligați să comunice date de contact (adresa și numărul de telefon) de pe teritoriul României.

8. Pacienții înteleg că informațiile referitoare la serviciile medicale și preturile acestora, obținute în Call-Center sau pe site-ul www.laboratoarewellborn.ro , precum și includerea acestora în abonament, au doar scop informativ. Întodeauna va prevala contractul semnat cu Pacienții sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de prețuri afișată în recepții. În funcție de specificul fiecărui caz medical și de serviciile medicale efectiv oferite în cadrul interacțiunii cu medicii Wellborn, costul final al serviciilor poate varia. În acest sens, Pacientul are obligația ca după fiecare serviciu medical să verifice în recepțiile Wellborn costul serviciilor prestate, respectiv dacă toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau parțial de plățile avansate, dacă este cazul.

9. În cazul în care Pacientul nu se prezință la 3 programări consecutive, fără a avea un motiv întemeiat și fără să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este stabilită programarea, Wellborn poate suspenda serviciile medicale contractatate cu respectivul Pacient, fără a afecta accesul Pacientului la serviciile de urgență conform dispozițiilor legale aplicabile. Pacientul are obligația să se prezinte la ora stabilită conform programării, evitând astfel imposibilitatea efectuării consultației la medic.

10. Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația ca în orice unitate medicală Wellborn să nu lase copiii nesupravegheați. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidenteaza datorită neatenției persoanelor sub supravegherea cărora se află aceștia.

11. În cazul în care, în urma accesării serviciilor medicale, Pacienții figurează în evidențele contabile ale Rețelei Medicale Wellborn, cu debite, Pacientul nu va putea accesa niciunul dintre serviciile medicale prestate de oricare dintre unitățile medicale aparținând Wellborn, indiferent dacă deține sau nu și calitatea de Asigurat CAS/Privat. Restricția va fi active până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului.

12. În cazul în care serviciile medicale de care Pacientul Privat sau Pacientul CAS a beneficiat nu sunt suportate de Asigurătorul Privat sau CAS, indiferent de motive, Pacientul este obligat să achite contravaloarea serviciilor medicale. În acest sens, Pacientul are obligația de a semna diferite documente, precum angajamente de plată, documente ce vor fi puse la dispoziție de către personalul Wellborn. Refuzul semnării acestor documente poate determina refuzul de către Wellborn a prestării serviciilor medicale.

13. Decontarea prin intermediul asigurării private de sănătate și a asigurarii sociale de sănătate exclude orice alt tip de decontare a serviciilor, precum și aplicarea de reduceri comerciale suplimentare. Înainte de accesarea serviciului medical Pacientul va decide ce metodă dorește să aplice pentru decontarea serviciilor.

14. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență sau orice alte acte împotriva Personalului Wellborn și a celorlalte persoane din incintă sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor Wellborn, de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a Rețelei Medicale Wellborn nu sunt tolerate. În cazul în care Pacientul sau aparținătorii acestuia săvârșesc una din faptele sau actele menționate mai sus, Wellborn va solicita imediat evacuarea Pacientului / aparținătorilor acestuia din incinta locației. În cazul nașterii unei situații conflictuale, angajații Wellborn vor putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție cu care aceasta colaborează și/sau intervenția Poliției.

15. În cazul unor evenimente de genul celor menționate la punctul 14, Wellborn poate restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la serviciile medicale disponibile în cadrul Rețelei Medicale Wellborn, având dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior încheiat cu Pacientul sau în favoarea Pacientului.

16. Este interzisă fotografierea, înregistrarea video și audio, atât în spațiul de așteptare, recepție cât și în cabinetele medicilor/asistentelor, fără permisiunea prealabilă scrisă a acestora și a persoanelor aflate în incintă.

17. Suspendarea furnizării serviciilor medicale se face în următoarele situații, nelimitativ: 

 • (i) Pacientul nu a achitat facturile emise de oricare dintre unitățiile medicale din cadrul Rețelei Medicale Wellborn, inclusiv conform punctului 11 din prezenta secțiune;
 • (ii) În cazul punctului 14 din prezenta secțiune;
 • (iii) Pacientul și-a încălcat oricare alte obligații contractuale și/sau Termenii și Condițiile de accesare a serviciilor medicale;
 • (iv) În alte cazuri prevăzute expres în contractul semnat de către Pacienți cu Rețeaua Medicală  Wellborn sau în lege.

18. În cazul investigațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub formă de consimțământ medical, lipsa semnăturii Pacientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri de îndață furnizarea serviciilor medicale solicitate.

Acest document, conținând Termenii și Condițiile aplicabile, este supus și interpretat conform legii române.

Wellborn și Pacienții vor depune toate eforturile pentru a rezolva, pe cale amiabila, orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei. Dacă în urma eforturilor depuse, Wellborn și Pacienții nu reușesc să rezolve în mod amiabil o neînțelegere sau litigiu ivite între ei, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluționeze de către instanțele judecătoresti competente.

Publicat la data de 02.04.2021